Rodo

Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem.

1. Administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest PACO  Wojciech Bałuch z siedzibą w Jankowicach (adres: ul. Żubrów 75, 43-215), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000681592, NIP: 6381825165, REGON: 367803772.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można się z nami skontaktować w
następujący sposób:
– z Administratorem:
I. numer telefonu: 575 723 237;
II. adres e-mail: biuro@strefadmuchanca.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
I. świadczenia usług rekreacyjnych oferowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
II. kontaktu z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail w celu związanym ze świadczeniem usług rekreacyjnych, tj. potwierdzenia, przypomnienia, odwołania imprez, kolonii, półkolonii, eventów, obozów – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
III. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym telefonicznie – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka Administrator otrzymuje od Ciebie.

5. Administrator realizuje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Masz prawo do:
a) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
b) Dostępu do danych osobowych;
c) Żądania sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych;d) Żądania uzupełnienia swoich danych osobowych, jeżeli są niekompletne;
e) Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, (ii) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu; w przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, o ile nie wykażemy, że istnieją uzasadnione, istotne podstawy do dalszego ich przetwarzania lub polegają na obronie naszych roszczeń; prawo sprzeciwu przysługuje także w sytuacji, kiedy dane osobowe przetwarzane są w zakresie marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać zakończone natychmiast;
g) Żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
h) Niepodlegania zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
i) Przenoszenia danych osobowych; zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
j) Złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6. Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które współpracują przy realizacji kampanii marketingowych, wspierają obsługę, przede wszystkim podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania wiązałby się z brakiem możliwości realizacji celów, do jakich dane są zbierane.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

9. W ramach przetwarzania danych osobowych mogą one być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.